top of page
TVT kuva.jpg

Projektet Känn det ekonomiska våldet

2021-2024

Ekonomiskt våld är ett nedtystat problem och inte lika välkänt som andra former av våld. Ekonomiskt våld innebär situationer där förövaren kontrollerar, berövar eller förstör den andras ekonomiska resurser i syfte att försämra dennes ekonomiska självständighet eller för att själv gynnas ekonomiskt. Ekonomiskt våld ses oftast som en våldsform i parförhållanden med det kan också förekomma gentemot till exempel barn, föräldrar och mor- och farföräldrar.

Ekonomiskt våld kan ta sig i uttryck bland annat på följande sätt: 

·    man kontrollerar den andras pengar 

·    man begränsar och stör den andras jobbmöjligheter

·    ekonomiskt utnyttjande

·    ekonomiskt våld i samband med skilsmässa

 

 

Projektets mål
 
I nuläget finns ingen systematisk eller vidsträckt information om ekonomiskt våld som fenomen eller arbetsmodeller för hur man skall hjälpa offren. Under planeringen av projektet framkom det att hjälpbehövande kan identifieras i det praktiska våldsarbetet, men sätten att hjälpa på är begränsade och det finns strukturella hinder.

Syftet med det nationella projektet är

·    att göra ekonomiskt våld och dess konsekvenser till ett känt fenomen: fenomenet känns igen och offren förstår att de har fallit offer för ekonomiskt våld

·    att öka och utveckla profesionellas kunnande och möjligheterna att hjälpa offer: professionella och frivilliga hjälps åt med utvecklingen och deras nätverk växer

·    att underlätta offrens helhetssituation och tillgång till rådgivning, vägledning och tjänster

·    att öka medvetenheten, förståelsen och kunskapen kring frågor om ekonomiskt våld och lyfta fram behovet av förändringar i hjälpsstrukturer och -metoder

 

Viola – väkivallasta vapaaksi ry och Vaasan ensi- ja turvakoti Vasa mödra- och skyddshem ry förverkligar projektet tillsammans med flera andra samarbetspartners.

Hannan kuva.jpg
Titan kuva.jpg

Tita Yli-Kätkä
050 340 9450
tita.yli-katka@vaasanturvakoti.fi

Hanna Nylén
050 5838321
hanna.nylen@violary.fi

Skyddshemmet är öppet dygnet runt, året om.

bottom of page