top of page
Thinking Man on Couch

TUNNISTA VÄKIVALTA

Turvakodin palvelut

Mitä lähisuhdeväkivalta on?

Turvakotiin lähteminen

Lähisuhdeväkivalta

Lähisuhdeväkivallaksi kutsutaan väkivaltaa, jonka tekijä ja uhri ovat tai ovat olleet keskenään läheisessä suhteessa. Lähisuhdeväkivaltaa tapahtuu usein kodeissa ja se jää tyypillisesti piiloon. Lähisuhdeväkivalta voi kohdistua henkilön nykyiseen tai entiseen kumppaniin, lapseen, lähisukulaiseen tai muuhun läheiseen. Tyypillisesti uhrin koko lähipiiri altistuu väkivallan vaikutuksille.

Perheväkivalta

Perheväkivalta viittaa yhden perheenjäsenen toiseen kohdistamaan väkivaltaan. Perheväkivalta on myös poliisin kotihälytysten tehtävälaji ja sitä käytetään rikosilmoitusten luokitteluissa.

Parisuhdeväkivalta

Parisuhdeväkivalta tarkoittaa läheisessä parisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa.  Kun parisuhdeväkivalta jatkuu, se muuttuu ajan myötä usein rajummaksi ja seurauksiltaan vakavammaksi. Parisuhdeväkivalta on uhrille erityisen haavoittavaa, sillä se tapahtuu intiimissä ihmissuhteessa. Parisuhdeväkivallasta on vaikea irtaantua. Häpeä ja syyllisyys voivat monella uhrilla olla pitkään esteenä avun hakemiselle ja väkivaltaisesta suhteesta irtautumiselle.

Seurusteluväkivalta

Seurusteluväkivalta on nuorten parisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Se eroaa aikuisten parisuhdeväkivallasta erityisesti siinä, että nuorella voi olla vielä keskeneräiset emotionaaliset ja kognitiiviset taidot. Nuori ei välttämättä hahmota, mikä on seurustelusuhteessa toivottavaa ja sallittua.

(Lähde: THL – Lähisuhdeväkivalta)

Väkivallan muotoja

Turvakodin tilat

Fyysinen väkivalta

Henkilön ruumiillisen koskemattomuuden tahallinen loukkaus. Esimerkiksi töniminen, lyöminen, potkiminen, tukistaminen, pään hakkaaminen, raapiminen, repiminen, ravistelu, ampuma- tai teräaseen käyttö.

Henkinen väkivalta

Henkilön psyykkisen hyvinvoinnin tahallinen vahingoittaminen. Esimerkiksi alistaminen, arvostelu, nimittely, vähättely, mitätöinti, huomiotta jättäminen, halveksunta, kontrollointi, sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen, voimakas mustasukkaisuus, eristäminen tai itsemurhalla uhkaaminen.

Seksuaalinen väkivalta

Henkilön seksuaalisen koskemattomuuden tai itsemääräämisen tahallinen loukkaaminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai riisto. Esimerkiksi raiskaus, raiskauksen yritys tai seksuaalisen kanssakäymisen eri muotoihin painostaminen tai seksiin pakottaminen, seksuaalinen halventaminen, pornografiaan pakottaminen, ehkäisyn käytön kieltäminen, aborttiin pakottaminen,seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rajoittaminen tai altistaminen ikätasoon kuulumattomaan seksuaalisuuteen tai seksualisoituneeseen ilmapiiriin.

Taloudellinen väkivalta

Henkilön taloudellisiin asioihin liittyvän itsemääräämisen tahallinen loukkaaminen tai rajoittaminen. Esimerkiksi itsenäisen rahankäytön estäminen, taloudelliseen päätöksentekoon osallistumisen estäminen tai pakottaminen omien rahojen antamiseen toisen käyttöön.

Välineellinen väkivalta
Henkinen väkivalta, joka ilmenee henkilön läheisiin tai omaisuuteen kohdistuvana harkittuna vahingontekona jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Esimerkiksi toisen henkilön omaisuuden tuhoamista tai kotieläinten vahingoittamista siten, että sillä tavoitellaan kohteena olevan henkilön kärsimystä, toiminnan kontrollointia tai toimintamahdollisuuksien rajoittamista.

Digitaalinen väkivalta

Digitaalisella väkivallalla tarkoitetaan ilmiötä, jossa jotakuta häiritään, kontrolloidaan, tarkkaillaan tai seurataan hyödyntäen teknologiaa. Käytetty teknologia voi olla esimerkiksi älypuhelimia, tietokoneita, sosiaalisen median alustoja ja pikaviestipalveluita, sähköpostia, paikannuslaitteita tai nettiin kytkeytyvää kodinelektroniikkaa.

Väkivalta voi ilmetä myös pyrkimyksenä rajoittaa toisen henkilön teknologian käyttöä. Digitaalista väkivaltaa ilmenee usein yhtenä lähisuhdeväkivallan muotona siten, että tekijänä on uhrin kumppani, entinen kumppani tai muu perheenjäsen.

Kemiallinen väkivalta

Henkilön fyysisen tai psyykkisen hyvinvoinnin tahallinen vahingoittaminen lääkkeillä,
päihteillä, kemikaaleilla tai liuottimilla.

Uskontoon liittyvä väkivalta

Kulttuuriin liittyvän väkivallan osa-alue, jossa uskontoon sidoksissa olevalla haitallisella käytännöllä tahallisesti loukataan tai rajoitetaan henkilön tai henkilöryhmän itsemääräämisoikeutta tai koskemattomuutta. Esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen pakottaminen, uskonnon harjoittamisen kieltäminen tai väkivallan käyttö uskontoon viittaamalla.

Kulttuuriin liittyvä väkivalta

Väkivalta, jossa kulttuuriin sidoksissa olevalla haitallisella käytännöllä tahallisesti loukataan tai rajoitetaan henkilön tai henkilöryhmän itsemääräämisoikeutta tai koskemattomuutta. Esimerkiksi naisten sukuelinten silpominen, pakkoavioliitto, yhteisön ulkopuolelle sulkeminen tai väkivallan käyttö kulttuuriin viittaamalla.
 

Kunniaan liittyvä väkivalta

Henkilöön kohdistuva väkivalta tilanteessa, jossa kyseistä henkilöä epäillään yhteisöllisten siveysperiaatteiden loukkaamisesta. Kunniaan liittyvä väkivalta liittyy ajattelutapaan, jonka mukaan kunnia on koko perheen tai suvun yhteinen asia. Se voi ilmetä väkivallan erilaisina muotoina, esimerkiksi rajoittamisena, eristämisenä, uhkailuna, pakottamisena tai fyysisenä väkivaltana.

Vaino

Henkilössä pelkoa tai ahdistusta aiheuttava toistuva ja tahallinen uhkailu, seuraaminen,
tarkkailu tai muu näihin rinnastettava toiminta. Esimerkiksi toistuvat, ei toivotut yhteydenotot, seuraaminen, tarkkailu tai perättömien tietojen levittäminen.

Väkivallan uhka

Henkilön uhkailu, pelottelu tai kiristäminen väkivallalla.

 

Väkivallalle altistuminen

Väkivallan näkeminen tai kuuleminen, väkivallan pelossa eläminen tai väkivallan seurauksien kokeminen. Tyypillisesti käsitettä käytetään tilanteissa, joissa alaikäinen joutuu todistamaan läheisten aikuisten välistä väkivaltaa tai elämään uhan ilmapiirissä.

Laiminlyönti

Henkilön jättäminen vaille hoitoa, apua tai huolenpitoa tilanteissa, joissa hän on niistä riippuvainen. Esimerkiksi lapsen, vammaisen henkilön tai vanhuksen ravinnon, lääkityksen tai valvonnan laiminlyönti.

(Lähde: THL -Turvakotien kansalliset laatusuositukset 5/2019, THL - väkivaltakäsitteiden sanasto 1/2020,

Hakkarainen, L. Digitaalinen väkivalta parisuhteessa ja sen jälkeen)

Turvakodin esteettömyys
Kriisipuhelin

Väkivallan kierre

Lähisuhdeväkivallan kierre toistuu usein kuvan osoittamalla tavalla.

Väkivallan kierre 1.jpg

Jännitys kasvaa

Turvallisessa suhteessa ihmiset pystyvät selvittämään erimielisyydet, mutta väkivaltaisessa suhteessa voi esiintyä mm. huutoa, halventamista, esineiden rikkomista tai uhkailua. Jännitys kasvaa ja väkivallan kokijasta tilanne tuntuu pelottavalta. Kokija yrittää omalla toiminnallaan pitää väkivallan tekijän rauhallisena ja estää väkivallan lisääntymisen.

Räjähdys/väkivaltatilanne

Jännite purkautuu väkivaltana. Usein laukaisevana tekijänä voi olla jokin toisarvoinen asia. Väkivaltaan saattaa liittyä myös päihteiden käyttöä, jolla tekijä oikeuttaa käytöstään.

Katumus ja anteeksipyytely

Tekijä häpeää väkivaltaista käytöstään ja voi vetäytyä etäämmälle. Toisaalta tekijä myös syyttää kokijaa tapahtuneesta väkivallasta ja pyrkii oikeuttamaan tekoaan itselleen ja muille. Myöhemmin tekijä pyytelee anteeksi, pyytää kokijaa palaamaan takaisin ja vakuuttaa, ettei väkivalta uusiudu. Tekijä saattaa hyvitellä tekojaan mm. ostamalla lahjoja, kannustamalla kokijaa tekemään mukavia asioita tai antamalla muuta positiivista huomiota. Kokija on usein järkyttynyt tapahtuneesta väkivallasta ja kokee ristiriitaisia tunteita.

"Kuherruskuukausi"

Tilanne on rauhallinen ja molemmat osapuolet haluavat uskoa parempaan tulevaisuuteen. Tunnetaan rakkautta ja keskinäistä riippuvuutta. Esitetään ettei väkivallan tekoja tapahtunut tai vähätellään niitä. Tällaiset "paremmat hetket" luovat toivoa ja uskoa muutokseen sekä pitävät kiinni väkivaltaisessa suhteessa. Usein kuitenkin kierteen uusiutuessa nämä niin kutsutut hyvät hetket vähenevät ja väkivalta lisääntyy.

Testit ja tehtävät

Nettiturvakodin sivuilta löydät erilaisia testejä ja tehtäviä lähisuhdeväkivaltaan liittyen. Voit testata mm. onko suhteessasi väkivaltaa tai oletko itse väkivaltainen.

Tutustu testeihin ja tehtäviin täältä.

Turvakoti on auki vuorokauden ympäri

vuoden jokaisena päivänä.

bottom of page