top of page
tvt_fbcover (002).png
Anchor 1

TALOUDELLINEN VÄKIVALTA TUTUKSI -hanke 2021-2024

www.taloudellinenvakivalta.fi

 

Hankkeen taustaa

Taloudellinen väkivalta on vaiettu ongelma ja tuntemattomampi kuin muut väkivallan muodot. Taloudellisella väkivallalla tarkoitetaan tilannetta, jossa tekijä kontrolloi, riistää tai tuhoaa toisen taloudellisia resursseja heikentääkseen hänen taloudellista itsenäisyyttään tai hyötyäkseen itse taloudellisesti. Tyypillisesti taloudellinen väkivalta on parisuhteessa ilmenevä väkivallan muoto, mutta sitä voi esiintyä myös muissa lähisuhteissa kohdistuen esimerkiksi lapseen, vanhempaan tai isovanhempaan. 

Taloudellinen väkivalta voi sisältää erilaisia vahingoittamisen tapoja. Se ilmenee esimerkiksi: 

·    rahaan liittyvänä kontrollointina 

·    eron jälkisenä taloudellisena väkivaltana 

·    työssäkäynnin rajoittamisena ja häirintänä 

·    taloudellisena hyväksikäyttönä 

Taloudellisesta väkivallasta ilmiönä ja sen uhrien auttamisesta ei ole systemaattista ja laaja-alaista tietoa. Hanketta suunnitellessa nousi esiin, että käytännön väkivaltatyössä avun tarvitsijoita tunnistetaan, mutta auttamisen keinot ovat rajallisia ja auttamisessa on rakenteellisia esteitä.

 

Hankkeen tavoitteet

 

Ilmiön ymmärtäminen. Tehdään tunnetuksi taloudellisen väkivallan ilmiötä ja sen seurauksia. Ilmiö tunnistetaan ja sen kohteena olevat ymmärtävät olevansa taloudellisen väkivallan kokijoita.

 

Ammattilaisten osaaminen. Lisätään ja kehitetään auttamiskäytänteitä sekä ammattilaisten osaamista ja verkostoitumista. Ammattilaisten taidot auttaa kasvavat ja heidän keskinäinen verkostoitumisena lisääntyy.

 

Kokijoiden auttaminen. Helpotetaan kokijoiden kokonaistilannetta ja pääsyä neuvonnan, ohjaamisen ja palveluiden piiriin. Kehitetään uusia auttamisen muotoja.

 

Ilmiön tunnettuus. Lisätään tietoisuutta, ymmärrystä ja osaamista taloudellisen väkivallan kysymyksissä. Nostetaan esiin muutostarpeita auttamisrakenteissa ja -käytänteissä.

Taloudellinen väkivalta tutuksi –hanke toteutetaan valtakunnallisesti VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n, Vaasan ensi- ja turvakoti ry:n ja hankekumppanien toimesta ajalla 1.5.2021 – 30.4.2024.

Titan kuva.jpg

Tita Yli-Kätkä
Hanketyöntekijä
050 340 9450
tita.yli-katka@vaasanturvakoti.fi

Hannan kuva.jpg

Hanna Nylén
Hankesuunnittelija

050 5838321
hanna.nylen@violary.fi

TVT logo.png
bottom of page