top of page

Är du intresserad av våldsarbete och skyddshemsarbete? Vasa mödra- och skyddshem rf anordnar skyddshemstjänster och öppenvårdstjänster, för alla parter som lever med familj- och närståendevåld, genom tre verksamhetsmodeller. Inom föreningen finns Österbottens skyddshem, Öppenvårdstjänsten Avokki (våldsarbete), öppenvårdstjänsten Separationsarbete i barnfamiljer, samt Känn det ekonomiska våldet-projektet (2021- 06.2024).

 

Skyddshemmet är en plats som erbjuder kortvarigt skydd för personer som upplevt våld i nära relationer. Förutom boende får även klienten professionell krishjälp och vägledning för att ta sig ur våldet, oberoende av kön eller ålder. Personalen på skyddshemmet upprätthåller även 24/7 kristelefon för personer som upplever närstående- eller familjevåld.

 

Vi söker skyddshems handledare för vikariat under altereringsledigt, för tiden 08.07.2024- 24.01.2025.

 

Österbottens skyddshem i Vasa har 6 familjeplatser. I personalen finns 7 handledare som utför treskiftsarbete. Arbetet på skyddshemmet leds av en socialarbetare. I klientarbetet på skyddshemmet ingår att hjälpa och stöda klienten i dennes akuta krissituation. Hjälpen bygger på krissamtal med klienten, stödjande av klienten, servicehandledning samt hjälp med praktiska ärenden. Personalen sköter även hushållsuppgifter.

 

Uppgiften som handledare kräver yrkeshögskoleexamen inom social- eller hälsovårdsområdet (Statsrådets förordning om villkoren för tillhandahållande av skyddshemstjänster 1103/2018).

Arbetet på skyddshemmet kräver en god team- och samspelsförmåga samt kunnande inom krisarbete. Finska och svenska språkkunskaper är en nödvändighet, andra språkkunskaper ses som en merit. Arbetet är treskiftarbete.

Som vikarie för alterneringsledigt kan väljas en person som har varit arbetslös under en sammanhängande period eller en del av en period på minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregår början av ersättningsperioden. En dags arbetslöshet räcker om ersättaren är under 25 år eller över 55 år vid alterneringsledighetens början eller under 30 år och har högst ett års yrkesutbildning eller högre utbildning.

Mera info om kraven för vikariat vid alterneringsledigt kan läsas på följande sida:https://www.tyj.fi/sv/alterneringsledighet/

 

Vi erbjuder ett glatt och mångprofessionellt team samt ett starkt stöd från närförmannen. Du får även en omfattande inskolning och möjlighet till mentor, regelbunden arbetshandledning, samt goda och omfattande fortbildningsmöjligheter. Du får även ta del av verksamheter som stöder arbetsförmågan samt andra arbetsförmåner.

 

Den valde är skyldig att uppvisa sitt brottsregisterutdrag (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002). Den sökande ska ha hygienpass. Arbete vid skyddshemmet kräver vaccinationsskydd i enlighet med §48 i lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetstagaren kan bli skyldig att under sin anställning uppvisa ett intyg över narkotikatest (Lag om integritetsskydd 759/2004 §8)

Vi följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranchen, lönegrad G24. 

 

Arbetsansökan och CV kan skickas till adressen: toiminnanjohtaja@vaasanturvakoti.fi

Meddelanderubrik: HAKEMUS-Turvakotiohjaaja. Ansökningstiden går ut den 24.06.2024.

 

Mer information fås av föreningens verksamhetschef, 050 5429422.

bottom of page