Avoimet työpaikat

OHJAAJAN SIJAISUUS VAASAN ENSI- JA TURVAKOTI RY:LLÄ (POHJANMAAN TURVAKOTI)

 

Haemme Ensi- ja turvakoti Ry:lle ohjaajaa turvakotityöhön. Kyseessä on määräaikainen sijaisuus ajalla 01.09.2022- 31.03.2023. Työ on kolmivuorotyötä.

Hakijalta edellytämme ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomin tai sairaanhoitajan koulutusta, sekä suomen- ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen osaaminen, kielitaitoluokka I, myös englannin kielen osaaminen katsotaan eduksi.

 

Turvakoti on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi akuutin kriisin ajaksi kaikille perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, sukupuolesta tai iästä riippumatta.

Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja palveluohjausta.

 

Arvostamme alan työkokemusta sekä hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön taitoja. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haastavan työn yhdessä ammattitaitoisen ja osaavan tiimin kanssa, ajoittain työ on myös hyvinkin itsenäistä.

Palkka määräytyy yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan (TES).

 

Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6§:2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä sekä voimassa oleva hygieniapassi. Palvelusuhteessa noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

 

 

Lisätietoja antavat arkisin turvakodin sosiaalityöntekijä, lähiesimies Mirka Johansson puh. 050 5222 224.

 

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV lähetetään sähköpostilla 05.08.2022 klo 16:00 mennessä osoitteeseen: britt-marie.hakala@vaasanturvakoti.fi

Otsikoituna: HAKEMUS

 

Hakemuksen voi myös lähettää postitse osoitteeseen:

Toiminnanjohtaja Britt-Marie Hakala

Vaasan ensi- ja turvakoti Ry.

Varastokatu 12 D

65100 Vaasa.

 

Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Rekryteringsannons

VIKARIAT SOM HANDLEDARE PÅ VASA MÖDRA- OCH SKYDDSHEM RF. (ÖSTERBOTTENS SKYDDSHEM)

Vi söker en handledare till skyddshemmet, för tidsbundet vikariat, under tiden 01.09.2022- 31.03.2023. Arbetet är i treskift.

Av den sökande krävs yrkeshögskoleexamen, socionom eller sjukskötarutbildning, samt goda färdigheter i finska och svenska, språkkravklass I, även kunskaper i engelska ses som en merit.

Skyddshemmet är ämnat som en kortvarig trygg plats, under en akut kris för hen som upplevt familje- eller närståendevåld eller hot, oberoende kön eller ålder. Skyddshemmet erbjuder omedelbar krishjälp, ett tryggt dygnet runt boende samt psykosocialt stöd, rådgivning och information om olika serviceformer, relaterat till den akuta situationen.

Vi värdesätter arbetserfarenhet från branschen, kunskaper gällande god växelverkan samt egenskaper för teamarbete. Vi erbjuder dig ett intressant och utmanande arbete tillsammans i en professionell och kunnig arbetsgrupp. Tidvis är arbetet även självständigt.

Lönesättningen utgår från den privata socialservicens arbetsavtal, TES.

 

Den valda bör innan arbetets början påvisa brottsregister utdrag, enligt brottsregisterlagen 6§:2 mom, samt ikraftvarande hygienpass. I arbetsförhållandet följs 3 månaders prövotid.

Frågor kan under tjänstetid riktas till skyddshemmets socialarbetare, närförman Mirka Johansson, tel 050 5222 224

Ansökan och CV sänds i första hand via e-post senast 05.08.2022 kl 16.00 till adressen: britt-marie.hakala@vaasanturvakoti.fi

Rubrik: ANSÖKAN

 

Ansökan kan även sändas via posten, adresserad:

Verksamhetschef Britt-Marie Hakala

Vasa mödra- och skyddshem Rf.

Magasinsgatan 12 D

65100 Vasa

 

Den sökande tar med originalbetyg på examen och arbetsintyg till intervju.