ensi-turvkoti-logo-.jpg

Avoimet työpaikat

Vaasan ensi- ja turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palvelutuottajana sekä avopalvelua STEA:n rahoittamana.
Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Palvelua tarjotaan lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille henkilöille ja perheille, sukupuolesta tai iästä riippumatta.

Pohjanmaan turvakodilla on kuusi perhepaikkaa. Turvakodin arjessa toimii sekä ohjaajat että sosiaalityöntekijä, joka vastaa asiakasprosessista. Teemme tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tarjoamme palvelujamme sekä suomeksi että ruotsiksi, myös englanti on vahvasti arjessamme mukana.

Haemme ohjaajaa vakituiseen työhön.
Hakuaika päättyy 05.12.2022.

Työ alkaa mahdollisimman pian, tai sopimuksen mukaan.

Turvakodissa ollaan akuutin kriisitilanteen ajan. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan katkaisu, turvallisuuden lisääminen ja väkivallan uusiutumisen ehkäisy.

Tyypillisiä työtehtäviä turvakodin tuki- ja ohjaustyötä tekeville ovat:
- Arjen sujuvuudesta vastaaminen yhdessä muun henkilöstön kanssa. Arjen sujuvuudesta vastaaminen voi sisältää myös kodinhoidollisia töitä
- Ylläpitää omalla toiminnallaan turvakodin turvallisuutta ja puuttua turvallisuuspoikkeamiin.
- Tukea asiakasta väkivallasta selviytymisessä ja pohtia asiakkaan kanssa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kriisitilanteessa
- Palveluohjaus ja -neuvonta turvakodin asiakkaille ja turvakotiin puhelimitse yhteyttä ottaville henkilöille
- Toimiminen omaohjattavana lapsi- ja aikuisasiakkaille asiakasprosessin mukaisesti
- Sekä muista turvakodin toimintaan liittyviä tehtäviä tilanteen mukaan

Turvakodilla pääset osaksi moniammatillista, motivoitunutta ja ammattitaitoista työyhteisöä. Tarjoamme työn tueksi riittävän perehdytyksen, säännöllisen työnohjauksen sekä mahdollisuuden osallistua monipuolisesti työtä tukeviin koulutuksiin. Vaasan ensi- ja turvakoti ry tarjoaa toimivan työterveyshuollon sekä antoisia virkistystapahtumia ja työetuja.

Hakijalta edellytämme sosiaali- tai terveysalan AMK-koulutusta. (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä, 1103/2018). Arvostamme alan työkokemusta sekä hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön taitoja. Työ on kolmivuorotyötä sisältäen aamu-, ilta-, yö ja viikonlopputyötä.

Työhön valitun tulee esittää rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Hakijalla tulee olla hygieniapassi. Turvakotityössä edellytetään tartuntalain 48 pykälän mukaista rokotesuojaa. Työntekijä voidaan velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus tehtävässä toimiessa (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 §8). Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Hakemukset ansioluetteloineen sähköpostilla osoitteeseen britt-marie.hakala@vaasanturvakoti.fi
Otsikoituna: HAKEMUS

Lisätietoja ohjaajan tehtävistä antaa turvakodin sosiaalityöntekijä, lähiesihenkilö Mirka Johansson puhelimitse 050 5222 224, arkisin klo 9-15 välillä.

Vaasan ensi- ja turvakoti ry on voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö. Järjestömme asiantuntijuus rakentuu väkivaltatyön, eroauttamistyön sekä taloudellisen väkivallan ammatilliseen osaamiseen.

Lediga tjänster

Vasa mödra- och skyddshem ry producerar både skyddshems service som en av THL:s tjänster samt öppenvårdstjänster som finansieras av STEA.
Skyddshemmet erbjuder omedelbar krishjälp, ett tryggt dygnet runt boende samt psykosocialt stöd och handledning för den akuta situationen. Servicen erbjuds för hen som utsatts eller upplevt familje- eller närståendevåld, oberoende kön eller ålder.

Österbottens skyddshem har sex familjeplatser. I skyddshemmets vardag fungerar både handledare samt socialarbetaren, som ansvarar för klientprocessen. Vi samarbetar aktivt med olika samarbetspartners. Vi erbjuder våra tjänster både på svenska och finska, även engelska är starkt med i vår vardag.

Vi söker handledare för fastanställning.
Ansökningstiden går ut 05.12.2022.

Arbetet börjar så fort som möjligt eller enligt överenskommelse.

I skyddshemmet tillbringas den tid varav den akuta krisen varar. Målet med arbetet är att bryta våldet, öka tryggheten samt förebygga att våldet upprepas.

Typiska arbetsuppgifter för handledare på skyddshemmet är:
- ansvara för en smidig vardag tillsammans med den övriga personalen. Denna arbetsuppgift kan även innebära hushållning.
- att genom sitt eget agerande upprätthålla skyddshemmets säkerhet samt att vid behov ingripa i säkerhetsavvikelser.
- stödja klienten att överkomma våldet och tillsammans med klienten fundera kring olika lösningar för krissituationen
- handleda och rådgöra skyddshemmets klienter samt dem som kontaktar skyddshemmet per telefon
- att genom hela klientprocessen fungera som egenhandledare både för barn- och vuxna klienter
- att sköta aktuella uppgifter som tillhör skyddshemmets verksamhet

På skyddshemmet tas du med i vår mångprofessionella, motiverande och kunnande arbetsgemenskap. Vi erbjuder dig en tillräcklig introduktion, regelbunden arbetshandledning samt möjlighet att delta i mångsidiga skolningar som tryggar ditt arbete. Vasa mödra- och skyddshem ry erbjuder en mångsidig arbetshälsovård samt givande rekreationsevenemang och arbetsförmåner.

Av den sökande krävs social- eller hälsovårds examen på yrkeshögskolenivå (Statsrådets förordning om villkoren för tillhandahållande av skyddshemstjänster 1103/2018). Vi värdesätter arbetserfarenhet från branschen, kunskaper för god växelverkan samt egenskaper för teamarbete. Arbetet är treskiftes, vilket innebär morgon-, kvälls-, natt- och helgarbete.

Den valde bör uppvisa brottsregisterutdrag (Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2022). Den sökande bör ha hygienpass. Skyddshemsarbetet kräver vaccinationsskydd enligt infektionssjukdomslagen 48§. Av arbetstagaren kan intyg angående drogtest bes uppvisas vid utförandet av arbetet (Lagen om integritetsskydd inom arbetet 759/2004 §8). Vi följer den privata socialservicens arbetsavtal.

Ansökningarna med meritförteckningar per e-post till britt-marie.hakala@vaasanturvakoti.fi Rubrik: ANSÖKAN

Förfrågningar om handledarens uppgifter kan riktas till skyddshemmets socialarbetare, närförman Mirka Johansson, per telefon, vardagar mellan kl 9- 14.

Vasa mödra- och skyddshem ry är en barnskyddsförening utan strävan för ekonomisk vinst. Vår förenings expertis byggs genom starkt kunnande inom det ekonomiska våldet, närståendevåld samt genom separationsarbete inom barnfamiljer.